Izolacje wodochronne fundamentów

Izolacje fundamentów /przeciwwodne, przeciwwilgociowe, materiały izolacyjne, rodzaje izolacji/

Materiały wykorzystywane przy zabezpieczaniu budynków, izolacje fundamentów …

Materiały izolacyjne- papa asfaltowa

Papa jest to materiał izolacyjny otrzymywany przez nasączenie osnowy bitumem. Wyróżniamy tutaj parę rodzajów pap a ich różnicę wynikają z materiałów użytych na osnowę i na bitum. Materiały stosowane na osnowę to: tektura, welon szklany, tkanina szklana i włókniny poliestrowe. Stosowane bitumy to: asfalt tradycyjny, asfalt oksydowany i asfalty modyfikowane.

Dobra papa zgrzewalna do izolacji fundamentów tworzy szczelną warstwę oddzielającą tę część budynku od wody lub pary wodnej. Papa powinna idealnie przylegać do izolowanej powierzchni i zapewniać jej pełną ochronę przed wilgocią. Dodatkowo nowoczesne papy do izolacji fundamentów powinny chronić przed promieniowaniem radonowym.

Materiały izolacyjne- folia izolacyjna

Płaskie – mają grubość 0,1-0,4 mm, wykonywane są  z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), poliolefinu (TPO) lub polichlorku winylu (PVC).

Zastosowanie:

– izolacje pionowe ścian piwnic i fundamentów,

Izolacja fundamentów odwodnienie
Izolacje fundamentów odwodnienie wykopu

– izolacje poziome pod podłogi na gruncie, posadzki i wylewki,

– izolacje poziome ław fundamentowych (układa się je przed wymurowaniem ścian piwnicy lub ścian fundamentowych),

– przy montażu paneli podłogowych (producenci zalecają układanie folii na betonowym podkładzie podłogowym przed ułożeniem paneli),

– w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienki). Izolacja miejsc, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą.

Tłoczone /folia kubełkowa/ – dzięki wytłoczeniom folia nie przylega do muru całą powierzchnią, pod folią tworzy się przestrzeń wentylacyjna, dzięki czemu wilgoć pochłonięta przez ścianę może swobodnie odparować. Charakteryzują się dużą  wytrzymałością, są odporne na przebicia kamieniami czy korzeniami drzew oraz wysokie parcie gruntu i wody gruntowej, a także na działanie związków chemicznych.

Są produkowane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) w kolorze brązowym, czarnym lub szarym. Mają przeważnie grubość 0,6 mm, a głębokość wytłoczeń – 8 mm. Zastosowanie:

– pionowa izolacja ścian piwnic, tarasów i fundamentów, gdy wokół domu jest ułożony drenaż,

– pozioma izolacja pod płyty fundamentowe i podłogi na gruncie,

– pozioma izolacja dachów zielonych.

Materiały izolacyjne – masy bitumiczne

Masy bitumiczne są to nowoczesne preparaty rozpuszczalnikowe lub bezrozpuszczalnikowe, które są skuteczną alternatywą dla pap, folii i membran hydroizolacyjnych. Asfalt jest w nich wzbogacony o żywice polimerowe lub inne tworzywa poprawiające właściwości izolacyjne i ułatwiające wygodne rozprowadzanie masy. Stosowane w masach środki adhezyjne poprawiają ich przyczepność, syntetyczne kauczuki wpływają natomiast na zwiększenie elastyczności. Najczęściej wykonuje się z nich pionowe izolacje przeciwwilgociowe, rzadziej przeciw-wodne. Masy bezrozpuszczalnikowe służą też do mocowania styropianu, który izoluje termicznie fundamenty. Wymieniamy tutaj takie rodzaje:

 • roztwory asfaltowe
 • emulsje asfaltowe – są to zawiesiny cząstek asfaltu w wodzie. Jest ich kilka rodzajów:

– anionowe

– kationowe

– lateksowe

 • masy asfaltowo-żywiczne, asfaltowo-gumowe, asfaltowo-kauczukowe, asfaltowo-polimerowe, asfaltowo-aluminiowe
 • lepiki asfaltowe

Materiały izolacyjne – szlam mineralny

Elastyczny szlam mineralny – elastyczna mikro-zaprawa uszczelniająca, nadająca się do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni. Z powodzeniem zainstalujemy je jako hydroizolację fundamentów, łazienki, balkonu, a także w budownictwie infrastrukturalnym, jak most czy oczyszczalnia ścieków. Materiał stosuje się jako bezpośrednią izolację pod-płytkową, pod powłoką malarską, czy też jako pokrycie ostateczne. Warto też zaznaczyć, że izolacja na bazie mineralnej – w przeciwieństwie np. do do bitumicznej – jest odporna na parcie negatywne.

Rodzaje izolacji wodochronnych

wykop pod izolacje fundamentow
Wykop pod izolacje fundamentów
 • Izolacje przeciwwilgociowe – chroniące obiekty przed działaniem wody nie wywierającej parcia hydrostatycznego
 • Izolacje przeciw-wodne – chroniące obiekty budowlane przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, w tym również wody naporowej i artezyjskiej

Izolacje przeciwwilgociowe

Są to izolacje fundamentów i podziemi budynków posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych; w przypadku gruntów spoistych dodatkowo wymagane jest specjalne odprowadzenie wód opadowych z sąsiedztwa obiektu. Izolacje przeciwwilgociowe poziome zabezpieczają przed podciąganiem wody kapilarnej włoskowatej z gruntu. Izolacje pionowe zabezpieczają przed wilgocią przenikającą w kierunku bocznym i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt.

Izolacje przeciwwilgociowe budynków niepodpiwniczonych

Najistotniejszym elementem ochrony przed wilgocią jest w tym wypadku odcięcie poziome izolacją części podziemnej budynku na wysokości 15-30cm nad terenem i zabezpieczenie w ten sposób wyższych części murów przed zawilgoceniem na skutek podciągania kapilarnego.

Izolacje przeciwwilgociowe budynków niepodpiwniczonych

W gruntach spoistych dodatkowo należy wykonać izolację ław fundamentowych. W terenie ze spadkiem w kierunku budynku pożądane jest, w celu ograniczenia działania wody gruntowej, zastosowanie w poziomie ław fundamentowych drenażu poziomego opaskowego wokół budynku lub od strony napływu wody

Izolacje przeciwwilgociowe pod podłogami na gruncie

Izolacje te należy wykonywać stosownie do rodzaju podłogi i rodzaju gruntu. W gruntach przepuszczalnych może być zastosowana powłoka asfaltowa na podłożu lub tylko izolacja pod legarami. W gruntach spoistych konieczne jest założenie izolacji podpodłogowej z co najmniej jednej warstwy papy lub foli.

Poziom podłogi powinien znajdować się ok.. 5 cm powyżej izolacji ścian fundamentowych. Przestrzeń podpodłogowa powinna być wentylowana przez wykonanie w ścianie otworów zabezpieczonych od zewnątrz siatką drucianą lub kratką metalową.

W przypadku podłóg układanych na pełnym podkładzie izolację podpodłogową należy wywinąć na ściany i połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych. Wywiniętą izolację należy zabezpieczyć siatką drucianą zakotwioną w ścianie przyziemia.

Izolacje przeciwwilgociowe budynków podpiwniczonych

W tych budynkach izolacje pionowe ścian i izolacje poziome podpodłogowe wykonuje się w sposób podobny jak w budynkach nie podpiwniczonych. Inne zasady obowiązują przy rozmieszczaniu izolacji poziomej ścian przyziemia, które rozmieszcza się na dwóch, a czasem na trzech poziomach.

Izolacja pozioma dolna znajduje się bezpośrednio na ławie fundamentowej. Izolacja pozioma środkowa znajduje się zazwyczaj na wysokości 15-30 cm ponad powierzchnią terenu. Do tego poziomu doprowadza się izolacje pionową ścian fundamentowych. Możliwość takiego wykonania izolacji warunkuje położenie tropu podziemia co najmniej 40 cm ponad powierzchnią terenu.

W przypadku gdy strop podziemia znajduje się na wysokości mniejszej niż 40 cm od powierzchni terenu środkową izolację należy wykonać na poziomie terenu lub nieco powyżej, a izolację pionową wyprowadzić ponad teren na wysokość 40 cm.

Izolację poziomą górną wykonuje się w takich przypadkach gdy:

 • drugi poziom izolacji, założony bezpośrednio pod stropem podziemia, znajduje się poniżej powierzchni terenu,
 • w pomieszczeniach podziemia występują duże ilości pary wodnej (np. pralnie, łaźnie)
 • w pomieszczeniach parteru występuje zalewanie posadzek wodą (np. pralnie)

Izolacje przeciwwilgociowe- izolacje pionowe ścian budynków

Izolacje pionowe ścian można wykonywać jako dwuwarstwową powłokę z lepiku  asfaltowego lub w postaci membrany z tworzywa syntetycznego albo jako jedno- lub dwuwarstwową izolację z papy asfaltowej klejonej lepikiem asfaltowym.

Można też stosować izolację powłokową natryskową z emulsji asfaltowych i lateksu. Izolację poziomą wykonuje się zazwyczaj jako warstwową.

Izolacje przeciwwodne

Dotyczą one fundamentów lub części podziemnych budowli posadowionych w gruntach o zwierciadle wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia budowli oraz w gruntach spoistych jeżeli nie zastosowano specjalnych sposobów odprowadzenia wody opadowej z bezpośredniego sąsiedztwa budynku.

Izolacje przeciw wodne powinny stanowić szczelną, ciągłą przeponę wykonaną z materiałów rolowych lub w postaci powłok nakładanych metod natrysku.

Izolacje przeciwwodne budynków niepodpiwniczonych

Izolację pionową ścian fundamentowych wykonuje się do głębokości przemarzania gruntu, łącząc ją z izolacją poziomą ścian i izolacją posadzkową.

Izolacje przeciwwodne pod podłogami na gruncie

W gruntach o wysokim poziomie wód izolację podłogową należy wykonać pod całą powierzchnią podłogi.

Podkład betonowy można zabezpieczyć warstwą 2.5 cm wylewki cementowej wodoszczelnej lub izolować powłoką asfaltową lub z tworzywa sztucznego.

Przy zastosowaniu podłogi na gruncie na pełnym podkładzie należy zastosować płytę dociskową, która zapobiegnie unoszeniu całej podłogi spowodowanym parciem hydrostatycznym wody.

Izolacje przeciwwodne budynków podpiwniczonych

Roboty ziemne, budowlane i izolacyjne w wykopach fundamentowych muszą być prowadzone przy obniżonym poziomie wód gruntowych. Poziom ten należy obniżyć poniżej poziomu posadowienia budowli na cały okres trwania robót. W tym przypadku izolację przeciwwodną podziemnych części budynków podpiwniczonych należy wykonywać jako ciężką zewnętrzną izolację wodoszczelną. Grubość warstwy izolacyjnej zależy od parcia hydrostatycznego. Izolacja papowa w tym przypadku powinna być co najmniej trójwarstwowa, a izolacja z foli PCW o grubości nie mniejszej niż 1.5 mm.

Sposób wykonania izolacji ciężkiej w budynku już istniejącym

Izolacje przeciw-wodne budynków o konstrukcji szkieletowej

Izolacje przeciwwodne

Mogą być wykonane w postaci:

 • Wielowarstwowej izolacji papowej
 • Izolacji z foli lub materiałów rolowych z tworzyw syntetycznych
 • Powłok asfaltowych zbrojonych tkaniną lub matą szklaną
 • Powłok z asfaltowych emulsji i lateksów mas syntetycznych zbrojonych welonem lub włóknem szklanym
 • Powłok z żywic syntetycznych zbrojonych włóknem szklanym, tzw. laminatów epoksydowych, poliestrowych.

Izolacje cokołów zewnętrznych

Cokoły ścian mogą być zabezpieczone przez wykonanie ich z tynków cementowych z dodatkami wodoszczelnymi, z lastryka płukanego, okładzin z płytek ceramicznych, klinkierowych, lastrykowych czy kamiennych. Okładziny te nie zapewniają całkowitej szczelności.

Pod cokołem należy zawsze wykonać izolację pionową do wysokości co najmniej 40 cm ponad powierzchnie terenu.

Najczęstsze błędy w wykonawstwie /izolacje fundamentów/

 • Izolację ze szlamu mineralnego układa się na płycie z betonu podkładowego i taśmą uszczelniającą łączy z izolacją poziomą ław fundamentowych. Najczęściej właśnie w tym miejscu pojawiają się przecieki. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wcześniej wykonywane ściany fundamentowe i izolacja pozioma ław w trakcie kładzenia izolacji pod-posadzkowej zostaną zanieczyszczone, zakurzone czy zabrudzone zaprawą, a fragment ławy wystający poza krawędź ściany nawet naderwany. Dlatego bardzo ważne jest staranne ich oczyszczenie przed łączeniem izolacji pod-posadzkowej z izolacją ławy fundamentowej. Naprawa tego miejsca jest oczywiście możliwa, ale wiąże się z koniecznością skuwania podłogi w pasie przyległym do ścian.
 • Równie częstym błędem jest zbyt małe wysunięcie izolacji ławy poza lico ściany. Ma to miejsce zwłaszcza przy stosowaniu na izolację ław materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych). Pas tych materiałów ma zazwyczaj szerokość 1 m. Jeśli grubość ściany wynosi 25 cm, to dzieli się go na cztery części, ale wówczas nie da się wykonać szczelnego połączenia z izolacją pionową czy pod-posadzkową. Zakład w tym miejscu musi wynosić minimum 5-6 cm. Naprawa wiąże się niestety z koniecznością dodatkowego podcięcia ściany.
 • Do izolacji poziomej ław fundamentowych i pionowej ścian fundamentowych wykorzystuje się różne materiały wodochronne. Muszą one być ze sobą kompatybilne, nie będzie wtedy problemu ze szczelnym połączeniem izolacji pionowej z poziomą.
 • Kolejnym newralgicznym miejscem są dylatacje. Tu również często popełniane są błędy. A usuwanie przecieków w tym obszarze jest bardzo kosztowne i trudne. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie dylatacji. Rozstaw i szerokość dylatacji powinny być określone w dokumentacji technicznej, natomiast ich konstrukcja i uszczelnienie zależy od stopnia obciążenia wilgocią/wodą i posadowienia budynku.
 • Do uszczelniania przejść rur instalacyjnych zaleca się stosowanie specjalnych kołnierzy (dla obciążenia wodą jest to jedyna metoda). Jest ich kilka rodzajów, ale wszystkie działają tak samo. Kołnierz uszczelniający składa się z dwóch części – stałej, którą obsadza się w murze podczas betonowania/murowania ściany, oraz ruchomej, przytwierdzanej do części stałej.

Należy podkreślić, że projektowanie i wykonawstwo izolacji wodochronnych fundamentów i podziemi budynków powinno być szczególnie staranne. Tylko poprawne i zgodne z projektem wykonanie wszystkich elementów izolacji wodochronnej budynku zapewnia jej dobre działanie. Wadliwe zabezpieczenie obiektu, czego konsekwencją jest jego zawilgocenie, może mieć bardzo negatywny wpływ na walory użytkowe pomieszczeń budynku, trwałość jego elementów. Naprawy źle funkcjonującej izolacji wodochronnej fundamentów i podziemi budynków są bardzo kłopotliwe, a ich koszt na ogół znacznie przewyższa koszt dobrego zaizolowania obiektu w fazie jego realizacji

Izolacje fundamentów /przeciwwodne, wodochronne, przeciwwilgociowe/ cennik usług

Wykonujesz izolacje fundamentów, zrealizowałeś inwestycję związaną z zabezpieczeniem przeciwwodnym domu… Zapraszam do komentarzy i podawania średnich cen usług związanych z izolacjami, osuszaniem budynków itp.

 

Zobacz także:

Usługi minikoparką WarszawaUsługi wynajem minikoparki Warszawa

woda z rynien odwodnienia drenażeInstalacje melioracja odwodnienia drenaże

Ceny robót ziemnych wykopów pod izolacjęCenniki robót ziemnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie
Izolacje fundamentów
Tytuł
Izolacje fundamentów
Opis
Ochronne przeciwwodne izolacje fundamentów, dobór materiałów i technologii wykonania zabezpieczeń budynków. Ceny usług związanych z odwodnieniami, izolacjami i zabezpieczeniem wodochronnym ław fundamentowych domu.
Autor
Opublikował
event.mini-koparka.pl
Logo

2 Replies to “Izolacje wodochronne fundamentów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *